Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: Rahmet İnsani Yardım  Derneğidir.

Derneğin Kısa adı: RAHMETDER

Derneğin merkezi. Batı Mh. Sabri Taşkın Cad. No: 13 D / PENDİK / İSTANBUL
Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine Eğitim, gıda, giyim, sağlık, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

İlgili kurumlardan izin almak ve gerektiğinde işbirliği yapmak koşuluyla;

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,     2-İhtiyaç sahiplerine yönelik Eğitim, gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası, sağlık giderleri vesaire yardımlar ile nakdi yardımlar yapar. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.

3- Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, hasta, sakat, tutuklu, hükümlü v.b. ihtiyaç sahibi mağdur olan her yaşta insanı himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, aşevi, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
4-Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan v.b. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini bu bölgelere sevk eder.

5- Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur.Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Tüm engellilerle ilgili bakım, rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurar, kuranlara her türlü yardımda bulunur.

6-Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluslar ile toplum tarafından daha iyi anlasılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık olusturma çalısmaları yapmak

7-Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşulları daha iyi anlayabilmek için arastırmalar yapmak, bu konudaki araştırmaları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak.

8- Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalısma gibi temel insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalısmalar yapmak; yardım ve destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aş evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık destek birimleri, rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak ve işletmek. İkinci maddede sayılan ve derneğin hedef kitlesini olusturan kişi ve toplulukların barınmalarını sağlamak amacı ile kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak, sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

9-Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

10-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

13-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

14-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

15-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

16-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,  tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

17-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

18-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

19-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

20-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

21-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

22-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

23-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.